پر میزنه دلم تا قبه الحسین

محمد حسین حدادیان

بیشتر

پر میزنه دلم تا قبه الحسین

باشه قرار ما تو جنه الحسین

همراه هیئت ریحانه الحسین

روز قیامت برای ما حساسه

یه جلوه ای میشه که خیلی خاصه

همه روی پنجه پا می ایستند

رقیه رو شونه ی عباسه

جز رقیه مددی ذکر دگر هیچ مگو

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
مطالب مرتبط

ایهاالغریب
ایهاالغریب

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
علی کیست علی کیست
علی کیست علی کیست

چهار شنبه, 13 آذر 1398

پخش
یا قتیل الیوم الاثنین
یا قتیل الیوم الاثنین

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش