رابطۀ عبد و رب، رابطۀ محبت است. رابطۀ محبتی است. محبّ و محبوب است.
اگر عبد از اوّلیای خاص خدا باشد، خدا این صدا را دوست دارد.
مرحوم آقا مجتبی تهرانیمطالب مرتبط

بند پاره کفشت را هم از خدا بخواه!
بند پاره کفشت را هم از خدا بخواه!

پنج شنبه, 18 اردیبهشت 1399

پخش
ورود جابر در روز اربعین
ورود جابر در روز اربعین

پنج شنبه, 17 مهر 1399

پخش
اربعین
اربعین

یک شنبه, 04 مهر 1400

پخش
بدترین بنده
بدترین بنده

یک شنبه, 31 مرداد 1400

پخش