سلطان رضا جانِ
ترنم باران رضا جانِ
حدیث عاشقی بی پایان رضا جانِ
توی یک کلام شهن شه مسلمِ ایران رضا جانِ
باز هم نامِ رضا آمد و دیوانه شدیم
باز آماده یک مستی جانانه شدیم
عاقبت کرببلا را ز رضا میگریم
گوشه ی صحن حسین بن علی میمیریم
بامرامه رضا مقتدامه رضا
امضای برات کرب و بلامه رضا
ای جانم رضا جانم
توحید رضا جانِ
خورشید رضا جانِ
تجلیه توحید رضا جانِ
ذکر بی بی معصومه بی تردید رضا جان
اونی که لطفش همیشه روی سرم بارید رضا جان
بر دل خسته و بیمار دوا میخواهد
گره ی کور فقط دست دعا میخواهد
قلب سرگشته به جز یار که را میخواهد
این گدا حاجت خود را ز رضا میخواهد
دین و دنیا رضاست
نقش دلها رضاست
بعد هر نماز دمِ مادرم یا رضاست
ای جانم رضا جانممطالب مرتبط

 با پرچم سرخ و بوی تربت
با پرچم سرخ و بوی تربت

سه شنبه, 15 تیر 1400

پخش
منو میشناسه کوفه
منو میشناسه کوفه

چهار شنبه, 12 مرداد 1401

پخش
 هرشب باید مجنونت شم
هرشب باید مجنونت شم

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش
بر خود که مرید حیدرم می نازم
بر خود که مرید حیدرم می نازم

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش