فقط به دنبال ثواب نباش!

حجت الاسلام فاطمی نیا

بیشتر

به دنبال فهم و ترقی باشیم،نه فقط ثواب!
آیت الله فاطمی نیامطالب مرتبط