قسم به موی علی

امیر کرمانشاهی

بیشتر

قسم به موی علی

به آبروی علی

قسم به موی علی

به آبروی علی

که مستِ مستِ مستِ مستِ مستِ مستِ  مستم

من از سبوی علی

که مستِ مستِ مستِ مستِ مستِ مستِ  مستم

من از سبوی علی

نفسم حیدره

همه کَسم حیدره

نفسم حیدره

همه کَسم حیدره

سایه سرم حیدره

پدرم حیدره

عالم یه طرف 

مولا یه طرف

عالم یه طرف 

مولا یه طرف

بنویس منو از

فداییان ولی الله و

اذن شاه نجفمطالب مرتبط