در آیات سورۀ نجم، همان ابتدا که وارد می شود و مسئلۀ معراج را مطرح می کند، می فرماید: «وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى...
مرحوم آقا مجتبی تهرانیمطالب مرتبط

بند پاره کفشت را هم از خدا بخواه!
بند پاره کفشت را هم از خدا بخواه!

پنج شنبه, 18 اردیبهشت 1399

پخش
ماه رجب ماه استغفار
ماه رجب ماه استغفار

شنبه, 02 اسفند 1399

پخش
بدترین بنده
بدترین بنده

یک شنبه, 31 مرداد 1400

پخش
اربعین
اربعین

یک شنبه, 04 مهر 1400

پخش