غریب کشتنت بی یار و بی حبیب کشتنت

نریمان پناهی

بیشتر

امیر کشتنت دورت کردن اسیر کشتنت

زخمیت کردن چه دیر کشتنت

اصلا روز غدیر کشتنت


غریب کشتنت بی یار و بی حبیب کشتنت

ده اسب نانجیب کشتنت

اقا خیلی عجیب کشتنت


غریب کشتنت


تورو کشتن برا یک مشت گندم

تورو کشتن جلو چشمای مردم

تورو کشتن برای بار چندم


غریب کشتنت


به صبر کشتنت با تیر و سم و زهر کشتنت

با سختی و به زجر کشتنت

لب تشنه پیش بحر کشتنت


زدن کشتنت پیش چشمای من کشتنت

چند لشگر یک بدن کشتنت

با شمر بد دهن کشتنن


غریب کشتنت


تورو کشتن برای درهم و زر

تورو کشتن برای بدر و خیبر

تورو کشتن بریدن از تنت سر


غریب کشتنت


بی آب کشتنت این ها واسه ثواب کشتنت

یک عده با نقاب کشتنت

پیش چشم رباب کشتنت


به لج کشتنت کج کردن راه حج کشتنت

با یک نیزهء کج کشتنت

با خنجر رج به رج کشتنت


غریب کشتنت


تورو کشتن برای لقمه نونی

تورو کشتن که اینطور غرق خونی

تورو کشتن سرت هم بین گونی


غریب کشتنت

شعر و سبک #محمد_مهدی_نسترن
مطالب مرتبط