قدم میزنه یل قتال العرب

حسن عطایی

بیشتر

قدم میزنه یل قتال العرب

رجز میخونه منم من حیدر نسب

ادب با غضب تو یک جا یا للعجب


عجب داره

با پا کوبیده روی نفس اماره

تا دور حرمت کار عدو زاره

چه سر تا پاش همه حیدر کراره


نگهبان لشگره به هم ریخته یک تنه

یه چشمش به میمنه یه چشمش به میسره

شبیه شیر نره آخه باباش حیدره


دخیلک یا ابوفاضل

رجز میخونه شهنشاه علقمه

رو بازوش یه بازوبند یا فاطمه

به پا کرده بین دشمن ها همهمه


همه مردن

علم رو میکوبه با یا علی گفتن

خبر پیچیده توی لشگر دشمن

تا اسم اون میاد همه زمین خوردن


علمدار قهرمان جلودار پهلوان

شبیه تیره دو تا ابروی کمان

علم میکوبه زمین به هم میریزه زمان


دخیلک یا ابوفاضل


همون که به دشمنا غضب میکنه

تا زینب رو میبینه ادب میکنه

آدم با فضائلش ترب میکنه


تربناکه

ولی در افتادن باهاش خطرناکه

مثل باباش علی دلیر و بی باکه

تو ذات دشمناش نطفه ناپاکه


علی قدرت یا قمر علی هیبت یا قمر

علی شوکت یا قمر علی رأفت یا قمر

علی حشمت یا قمر علی رفعت یا قمر


دخیلک یا ابوفاضل
مطالب مرتبط

بی کس و غریب بین کوچه ها
بی کس و غریب بین کوچه ها

چهار شنبه, 16 مرداد 1398

پخش
روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو
روزی چند بار میزارم رو تربت تو سرمو

چهار شنبه, 29 مرداد 1399

پخش
مرکبا سیراب بودن اما هنوز تشنه بودی
مرکبا سیراب بودن اما هنوز تشنه بودی

چهار شنبه, 14 اردیبهشت 1401

پخش
ای جاری ترین ذکر روی لبام
ای جاری ترین ذکر روی لبام

دو شنبه, 19 آبان 1399

پخش