آرزومه که هوایی بشم باتو

امیر برومند

بیشتر

آرزومه که هوایی بشم باتو

بکشی روی سرم آقا دستاتو

جات توی قلبمه ای امیر خوبم

به هیچ کسی آقاجون نمیدم جاتو


علی علی علی


حبت تو سینمه که آرامش محضمه

من سگ کوی توام این همه ی عرضمه


علی علی صید دام توام

علی علی جلد بام توام

علی علی خاد روضتم

علی علی کلب رام توام


شبای روضه هاته پل معراجم

نوکرم و به نگاه تو محتاجم

خدا نیاره اون روزی رو که آقا

از لیست نوکراتون کنی اخراجم


علی علی عل


مدال نوکریت عمریه رو سینمه

شیعه ی مرتضی بودن اصول دینمه


علی علی ای تمام کسم

علی علی بی تو خار و خصم

علی علی اگه هردم نگم

علی علی بند میاد نفسم


ها علی بشرُ و کیف بشر

ربه فیه تجلی و زهر

ذکری که مشکل گشای همه دنیاس

علی ابن ابی طالب یاحیدر


علی علی علی


حق امیرالمومنین و مع الحق حیدره

صاحب رزقنا خالق مطلق حیدره


علی علی شاه کون و مکان

علی علی رکن اصل اذان

علی علی فضائلت آقا

علی علی فوق درک و بیان
مطالب مرتبط