در جهان خوش پا نهادی، مولا امام هادی

دهمین امامی، مولای مایی

یا هادی سیدی آقای مایی

به خدا تو دین ما ، دنیای مایی

در جان سرمایه، سودای مایی

از کرامت شافع، فردای مای

تو صاحب جنت الاعلی مایی

جد مهدی، نور دیده جوادی

شافع رو معادی، مولا امام هادی

در جهان خوش پا نهادی، مولا امام هادی

ماه تمام علی چهارم آمد

در سجودش مهره ماه انجم آمد

خاک کویش قبلگاه مردم آمد

لعل غنچه با تو در تبسم آمد

هدهد جان است در تکلم آمد

مرغ دلها با تو در ترنم آمد

عالم را گرفته شور شوق شادی

فرزند بابا المرادی، مولا امام هادی

در جهان خوش پا نهادی، مولا امام هادی

جان فاطمه، ای گل باغ حیدر

ای گل گلزار عصمت پیمبر

ای که فراتی، زمزمی و کوثر

در کرامت از همه جهان فراتر

در جهان مولا، سیدی و سرور

دور خورشید تو گشته، ماه، اختر

برهمه عالم تو قبله مرادی

حاجت عالم تو دادی مولا امام هادی

در جهان خوش پا نهادی، مولا امام هادی
مطالب مرتبط