زمینه | از خون فرق مولامون محراب کوفه پر خونه

حاج محمود کریمی

بیشتر

از خون فرق مولامون محراب کوفه پر خونه


تو سجده کشته شد اونکه گفتند نماز نمیخونه


به حسن اقتدا کرد نماز آخرو


تو قنوتش صدا کرد خود پیمبرو


با سر غرق خون روی سجاده میخوند


روضه بین دیوار و درو


عمرم پیش چشمام میسوخت


از شرف از سر تا پا میسوخت


عشقم میسوخت زهرا میسوخت
مطالب مرتبط

زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش