تنها موندیم بی کربلا موندیم

سید رضا نریمانی

بیشتر

تنها موندیم بی کربلا موندیم
دیدی آقا اربعین جا موندیم
تو روضه ها دسته به دعا موندیم
آقای من دین و دنیای من
میشه سایت روی سرم باشه
روزیم امشب خواب حرم باشه
عشقت سهم این نوکرم باشه
آقای من دین و دنیای من
من تو رو از بچگی می شناسم
مهربونتر از مادری واسم
زیر دِین بیرق عباسم
تنها موندیم بی کربلا موندیم
تو روضه ها دسته به دعا موندیم
دیدی آقا اربعین جا موندیم
آقای من دین و دنیای منمطالب مرتبط

سرمستی دل گذشت از حد
سرمستی دل گذشت از حد

سه شنبه, 01 تیر 1400

پخش
تو پناهمی
تو پناهمی

جمعه, 21 خرداد 1400

پخش