دنیا به چه دردی میخوره؛ وقتی دقیقه ها شده برام اسارت؟
دنیا به چه دردی میخوره؛ وقتی نمیتونم برم حرم زیارت!
آب شدم ابر شدم دوری از تو؛ بهم ریخته منو امام حسین!
اشک شدم غم شدم؛ بیا بشنو صدا سینه زن امام حسین…مطالب مرتبط

تو سینه قلبم طرف تو میگرده
تو سینه قلبم طرف تو میگرده

سه شنبه, 01 تیر 1400

پخش
کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

یک شنبه, 30 مرداد 1401

پخش
شکر خدا با توایم حسین
شکر خدا با توایم حسین

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
فمن یمت یرنی
فمن یمت یرنی

شنبه, 06 شهریور 1400

پخش