خبر این است که در کوفه لبم عطشان است

ابوالفضل بختیاری

بیشترمطالب مرتبط