خورد در عالم زر تا نظر ما به حسین

حاج حسین سازور

بیشتر

خورد در عالم زر تا نظر ما به حسین 

سجده کردیم که شکر گرم سره ما به حسین 

فاطمه دست کشیده است به چشم تر ما 

گره خورده است اگر چشم تر ما به حسین 

یک شب امد بر پی ما گفت شما مال منین 

دیگر افتاد از آن شب گذر ما به حسین 

دله ما وادی امنش شده  فخلن ملک

به خدا سوخته مردم جگر ما به حسین 
مطالب مرتبط