به استعانت اشک علی الدوام حسین(ع)

حاج منصور ارضی

بیشتر

به استعانت اشک علی الدوام حسین

شروع میکنم این ماه را به نام حسین

دوباره چشمه خونی ز عرش جوشیده

تمام عالم امکان سیاه پوشیدهمطالب مرتبط