بیابان با وجود تو برای ما بیابان نیست

حاج حسین سازور

بیشتر

بیابان با وجود تو برای ما بیابان نیست

کسی که با تو می آید سفر دیگر پریشان نیست

کنار تو کسی دلواپس خار مغیلان نیست 

بیابانگردمان کردی ولی زینب پریشان نیستمطالب مرتبط