شروع شد باز عزای پسر زهرا

حاج حسین خلجی

بیشتر

شروع شد باز عزای پسر زهرا 

شروع شد باز عزای پسر زهرا 

همیشه سایه دار پسر دنیا

پسر زهرا،پسر زهرا

سینه زدن سیر الله

تحویل سال اول این ماهه 

این پرچما به مانشون دادن 

راه رو زبیراهه 

محرم سلام ماه ماتم سلام

سلام آبرو دار عالم سلام

به این اسلام رو پرچم سلام

به این اسلام رو پرچم سلام

حسین یا حسین یا حسین یا حسینمطالب مرتبط

ماه ، ماه آشتی
ماه ، ماه آشتی

جمعه, 26 فروردین 1401

پخش
صلوات خاصه امام رضا(ع)
صلوات خاصه امام رضا(ع)

چهار شنبه, 25 تیر 1399