یاثارالله وبن ثارالله

حاج حسین سازور

بیشتر

یاثارالله ثارالله یا حسین

یاثارالله ثارالله یا حسین

یاثارالله ثارالله یا حسین

الحمدالله که سینه زدم 

خورده مهر نوکری

الحمدالله که گریه کنه آقای عطشان بی کفنم

تاقیامت پای کار روضه هایش می مانم

روز و شب روضه های غربتش می خوانم

لبیک یا حسین لبیک یا حسین

یاثارالله ثارالله یا حسین

یاثارالله ثارالله یا حسین

یاثارالله ثارالله یا حسین

الحمدالله که سینه زدم مطالب مرتبط