بابایی آخه کجایی

حاج حسین سازور

بیشتر

بابایی آخه کجایی می کشه منو جدایی

گریه ها دست خودم نیست 

خواب دیدم رو نیزه ها نیست

بابایی آخه کجایی می کشه منو جدایی

گریه ها دست خودم نیست 

خواب دیدم رو نیزه ها نیست

نزدیک یک ماهه که رفتی سفر

نداری ازحال دخترت خبر

راستی روسری ببین پاره شده

اومدی برام یک روسری بخر
مطالب مرتبط