ای به قربان سلطان کربلا

محسن عرب خالقی

بیشتر

ای به قربان سلطان کربلا

که شاه شاهانه

فرمانروای دل خسروی خوبانه

جان جان جان جانانه

من مسلمان دینی که ذکر هر شبش حسین جانه

ابن الکریمه و قدیم الاحسانه

جان جان جان جانانه

هم نامش دوای ما 

هم خاکش شفای ما

این تنها حسینه که 

میمونه برای ما
مطالب مرتبط