عمه بکشم سرمه چشام ناز میشه

کربلایی سید امیر حسینی

بیشتر

 عمه بکشم سرمه چشام ناز میشه

عمه باباییم بیاد دلم باز میشه 

دوباره زندگیم آغاز میشه 

نامرتب نیستم 

من فقط النگوهام دستم نیست 

نوندیدی بابا 

زیر معجر گلسر بستم نیست 

بابا دندونم که افتاده در میاد مگه نه 

بابا توعروسیم داداش اکبر میاد مگه نه 

روزای غصه و غم سر میاد مگه نهمطالب مرتبط