من چه قدر با روزهای قبلم فاصله دارم

من چه قدر با روزهای قبلم فاصله دارم

قدر تموم قافله بابا قابله دارم

قدر تموم قافله بابا قابله دارم

حالا اومدی حالا که دیگه  رقیه افتاده از پا اومدی

 حالا که بار سفر بستم از این دنیا 

اومدی عمو عباس رو نیاوردم چرا تنها اومدی

حالا اومدی حالا که دیگه  رقیه افتاده از پا اومدی

 حالا که بار سفر بستم از این دنیا 

اومدی عمو عباس رو نیاوردم چرا تنها اومدی

از وقتی که رفتی من کارم به جز هق هق نیست

از وقتی که رفتی من کارم به جز هق هق نیست

دیگه رقیت بابا دیگه رقیه سابق نیست


مطالب مرتبط