تو ببینی ام مرا بس

سید مهدی حسینی

بیشتر

تو ببینی ام مرا بس

حسین جان

تو ببینی ام مرا بس اگر عالمین نبیند

رسد آدمی به جایی که به جز حسین نبیند

به کتاب عشق دیدم همه خط به خط تو باشی

رسد آدمی به جایی که غمش فقط تو باشد

حسین وای حسین وای حسین وای 

حسین وای حسین وای حسین وای 
مطالب مرتبط