تو ببینی ام مرا بس

سید مهدی حسینی

بیشتر

تو ببینی ام مرا بس

حسین جان

تو ببینی ام مرا بس اگر عالمین نبیند

رسد آدمی به جایی که به جز حسین نبیند

به کتاب عشق دیدم همه خط به خط تو باشی

رسد آدمی به جایی که غمش فقط تو باشد

حسین وای حسین وای حسین وای 

حسین وای حسین وای حسین وای 
مطالب مرتبط

هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
من اصلا اومدم برات مریض بشم
من اصلا اومدم برات مریض بشم

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش