کو آشنای درد دل زین العابدين

حاج حسین سازور

بیشتر

کو آشنای درد دل زین العابدين

غرق عزاست آب و گل زین العابدين

 

خیل حسینیان خجل ز زین العابدين

کم میکنیم یاد ز محبوب اهل بیت

 

چشمان عالم فدای یعقوب اهل بیت

چشمان اوست چشمه ی ناب پر آبه اشمطالب مرتبط