شکر نعمت نکردم که این شد روزگارم
شکر نعمت نکردم به دوری دچارم
یه کاری کن برام که دلتنگ کربلام
دلت میاد اربعین نیام آقام
چند قدم راه میرم به سمت کربلا پیاده
به یاد مشایه و خاطرات جاده
قدر ندونستم اون روزای خوب نوکری رو
اجازه میدی بهم بار آخری رو
به حرمت شاه نجف
سیدی العفو سیدی العفو
قول میدم قول شرف
سیدی العفو سیدی العفومطالب مرتبط

برید کنار من خودم خاکش می کنم
برید کنار من خودم خاکش می کنم

شنبه, 24 اردیبهشت 1401

پخش
ان ذکر الخير في العالمين
ان ذکر الخير في العالمين

دو شنبه, 01 شهریور 1400

پخش