علی خدا نبوده بنده ی خداست على

جواد مقدم

بیشتر

علی خدا نبوده بنده ی خداست على
ولی بنام خدا واقعا سزاست على
اگر نکیر بپرسد بگو خدای تو کیست
بگو خداست علی زان که دلرباست علی
اگر سؤال کند منکر از تو کیست کتاب
بگو علی ست کتابم که حل عطاست علی
اگر ز قبله بپرسد که از تو می‌پرسد
بگو که کعبه ی دل مروه وصفاست علی
اگر نام رسول از تو سؤال کند
بگو که نفس محمد (ص) به انماست علیمطالب مرتبط