عزای ماه محرم عزای فاطمه ست

محمد حسین پویانفر

بیشتر

عزای ماه محرم عزای فاطمه ست
حسين گفتن ما بانوای فاطمه ست
به خرج مغرض و دشمن نرفته و نرود
که خرج روضه ی هر سال پای فاطمه ست
اگر چه در ته گودال دست و پا می زد
بهای سرخیه خونش خدای فاطمه ست
حسین مثل حسن مادری ست گریه کنید
حسین عاشق اشک گدای فاطمه ست
اگر صدای علی را شنیدی از زینب
فقط صدای رقیه صدای فاطمه ست
خدا قبول کند از همه حسینی ها
همیشه پشت سرما دعای فاطمه ستمطالب مرتبط

نائب الزیاره
نائب الزیاره

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
سلام مادر
سلام مادر

جمعه, 12 دی 1399

پخش