ای دل وامونده دل رسوا مونده

محسن عرب خالقی

بیشتر

ای دل وامونده دل رسوا مونده
دلی که از رفیقای شهیدش جامونده
از همه گذشتم اما از خودم گذر نکردم
سینه زن بودم ولی حیف سینمو سپر نکردم
اگه مرد مرد خطر باشه درسته
سینه زن سینه سپر باشه درسته
اولش با پا برهنه میون میدون
آخرش اگه بی سر بیاد درسته
الهی به حق عقیلت
شهادتا فی سبیلکمطالب مرتبط