از نگین خویش انگشتر اگر زینت گرفت 

شیعه با پوشیدن رخت عزا قیمت گرفت

روز محشر کار و بارش دست زهرا و علیست 

هر که آمد گوشه ای پرچم زد و هیئت گرفت

هر که در هیئت نشسته انتخابش کردن 

بی گمان از دست زهرا نامه ی دعوت گرفته 

جنت دنیا حسین و جنت الاعلی حسین 

هر دو عالم از حسین فاطمه عزت گرفت 

ظاهرا من نوکریم باطنا آقا تریم

میتوان با نوکری با جون هم نسبت گرفت

روز اول مادران ما را حسینی کرده اند 

کام ما را با حسین حسینی گفتن تربت گرفت 

قطره اشکی آمد و دریا به پای ما نوشت 

قطره های اشک روزه این چنین برکت گرفت 

آخه جور دیگر فاطمه او را نگاهش میگفت 

هر که از چشمش دو قطره اشک در خلوت گرفت 

زندگی ام را بگیر کربلا را نگیرمطالب مرتبط

دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش