از نگین خویش انگشتر اگر زینت گرفت

حاج منصور ارضی

بیشتر

از نگین خویش انگشتر اگر زینت گرفت 

شیعه با پوشیدن رخت عزا قیمت گرفت

روز محشر کار و بارش دست زهرا و علیست 

هر که آمد گوشه ای پرچم زد و هیئت گرفت

هر که در هیئت نشسته انتخابش کردن 

بی گمان از دست زهرا نامه ی دعوت گرفته 

جنت دنیا حسین و جنت الاعلی حسین 

هر دو عالم از حسین فاطمه عزت گرفت 

ظاهرا من نوکریم باطنا آقا تریم

میتوان با نوکری با جون هم نسبت گرفت

روز اول مادران ما را حسینی کرده اند 

کام ما را با حسین حسینی گفتن تربت گرفت 

قطره اشکی آمد و دریا به پای ما نوشت 

قطره های اشک روزه این چنین برکت گرفت 

آخه جور دیگر فاطمه او را نگاهش میگفت 

هر که از چشمش دو قطره اشک در خلوت گرفت 

زندگی ام را بگیر کربلا را نگیرمطالب مرتبط

این جان مسیح را مسیحا
این جان مسیح را مسیحا

سه شنبه, 29 تیر 1400

پخش
حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش