هر در که زدم صاحب آن خانه علی بود

جواد مقدم

بیشتر

هر در که زدم صاحب آن خانه علی بود

در میکده رفتم می و پیمانه علی بود 

بر شاخه گل بلبل مستانه علی بود 

دیوانه ی رخساره ی جانان علی بود 

هم حول علی باید هم قوه علی 

لا حول و لا وقت الا بالله العلی العظیممطالب مرتبط