شکر نعمت نکردم که این شد روزگارم

مهدی رسولی

بیشتر

شکر نعمت نکردم که این شد روزگارم
شکر نعمت نکردم به دوری دچارم
یه کاری کن برام که دلتنگ کربلام
دلت میاد اربعین نیام آقام
چند قدم راه میرم به سمت کربلا پیاده
به یاد مشایه و خاطرات جاده
قدر ندونستم اون روزای خوب نوکری رو
اجازه میدی بهم بار آخری رو
به حرمت شاه نجف
سیدی العفو سیدی العفو
قول میدم قول شرف
سیدی العفو سیدی العفومطالب مرتبط

ان ذکر الخير في العالمين
ان ذکر الخير في العالمين

دو شنبه, 01 شهریور 1400

پخش
شکر نعمت نکردم که این شد روزگارم
شکر نعمت نکردم که این شد روزگارم

پنج شنبه, 18 شهریور 1400

پخش