شکر نعمت نکردم که این شد روزگارم
شکر نعمت نکردم به دوری دچارم
یه کاری کن برام که دلتنگ کربلام
دلت میاد اربعین نیام آقام
چند قدم راه میرم به سمت کربلا پیاده
به یاد مشایه و خاطرات جاده
قدر ندونستم اون روزای خوب نوکری رو
اجازه میدی بهم بار آخری رو
به حرمت شاه نجف
سیدی العفو سیدی العفو
قول میدم قول شرف
سیدی العفو سیدی العفومطالب مرتبط

ان ذکر الخير في العالمين
ان ذکر الخير في العالمين

دو شنبه, 01 شهریور 1400

پخش
برید کنار من خودم خاکش می کنم
برید کنار من خودم خاکش می کنم

شنبه, 24 اردیبهشت 1401

پخش