چه رنج‌ها که به پیشانی تو دیده نشد

مهدی رسولی

بیشتر

چه رنج‌ها که به پیشانی تو دیده نشد
که غم برای کسی جزتو آفریده نشد
چه بغض ها که گلوی تو را فشرد ولی
صدای گریه ی تو لحظه ای شنیده نشد
به استواری لحم تو در حماسه قسم
به قامتت که دمی زیرغم خمیده نشد
قسم به صبر به داغی که تازه ست هنوز
دلی صبور تر از زینب آفریده نشدمطالب مرتبط