تا بساط عزاداری بر پا میشه
تو دل عاشقات شور و غوغا میشه
هر کسی نوکرت باشه تو این دنیا آقا میشه
ای همیشه بهترین حبک حبل المتین
روزی گریه کنات یه زیارت اربعین
بدم المظلوم حسین بدم المظلوم حسین
بدم العطشان حسین بدم العطشان حسین
بدم العریان حسین بدم العریان حسین
نوکریمون برات دائم و پیوسته ست
خوش به حال کسی که به تو وابسته است
غیر تو هر دری رو زدیم آقاجان برامون بسته ست
ای به زهرا نورعین آرزوی عالمین
کاش کی زیر پات بگم یا حسین شهادتین
بدم المظلوم حسین بدم المظلوم حسین
بدم العطشان حسین بدم العطشان حسین
بدم العریان حسین بدم العریان حسین
در این خونه بودن سعادت میخواد
نوکر خوب فقط از تو عزت میخواد
هر کی با راه تو آشناست هر لحظه شهادت میخواد
جان عالم به فدات یا قتیل العبرات
بال و پر میگیرم از بزم نور ر وضه هات
بدم المظلوم حسین بدم المظلوم حسین
بدم العطشان حسین بدم العطشان حسین
بدم العریان حسین بدم العریان حسین
این تو بودی که آقا دعامون کردی
با همون یک نظر با خدامون کردی
دست ما نیست محرم واسه ات جون میدیم صدامون کردی
وظیفه ام نوکریه آخ عجب محشریه
از دمت زنده شدم نفست حیدریه
بدم المظلوم حسین بدم المظلوم حسین
بدم العطشان حسین بدم العطشان حسین
بدم العریان حسین بدم العریان حسینمطالب مرتبط