حسین جان شکرِ خدا؛ قبولم کردی آقا…
بیام امسال اربعین؛ پیاده تا کربلا
شبیه کبوتر به لطف یه مادر، شدم زائر شاهِ بی سر
به روی دوشِ من؛ باز یه پرچمه
دل شکسته ام؛ غرقِ ماتمه
دوباره این چشام، نهر علقمهمطالب مرتبط