شاه مردان

محسن عرب خالقی

بیشتر

شاه مردان شمشیر مصطفی و تیغ برانه
گرگا به هم میگن که شیر غرانه
جان جان جان جان جانانه
مرد میدانه با حمله‌ی علی مرد طوفانه
عمر بن عبدود با خاک یکسانه
جان جان جان جان جانانه
تو میدون با ذوالفقار میگشت دنبال شکار
وقتی که فلانیا میگفتن که الفرار
لا امیر الا علی  لا امیر الا علیمطالب مرتبط