دردمون با عشق یار میگیره تسکین

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

دردمون با عشق یار میگیره تسکین

رزقنا عند الحسن ایها المسکین

سائل شوید به سفره ی عطا حسن

ساجید شوید همه به خاک پای حسن

ساکن شوید به کوی با صفای حسن 

زندگیمون فدای حسن 

تا خدا میدونم که میبریم 

سیدی ما کو مثلک الکریممطالب مرتبط