اگه جونی تو بدن دارم

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

اگه جونی تو بدن دارم 

رخت نوکری به تن دارم 

اگه دست سینه زن دارم 

اصلا بگو هر چی من دارم 

از عنایت حسن دارم 

دردی و درمون حسن 

تو رگ و تو خونمی حسن 

مقصد جنونمه حسین 

مبدا جنونمی حسنمطالب مرتبط