آسمان خون گریه کن

حاج حسین سازور

بیشتر

آسمان خون گریه کن

امشب که زهرا مضطر است 

ماتم پیغمبر است 
مطالب مرتبط