رسول الله غرق احتضار است

حاج حسین سازور

بیشتر

رسول الله غرق احتضار است 

به دیدار اجل در انتظار است 

امیرالمونین بالین بستر 

به دنبالش سر پاک پیمبر

خدا را نم نمک جان میسپارد 

غمی را زیر لب بر میشمارد

کنون که نخل عمرش برگ برگ است

سخن از ماجرای بعد مرگ است 

خطابش با علی با چشم گریان 

خدا صبرت دهد زین پس علی جان 
مطالب مرتبط