رو سیاهی زیاد هم بد نیست

در زمستان به کار می آید 

بدم اما همیشه اربابم با غلامش کنار می آید 

بغل وا کن 

پناه بی کسی های منی ارباب

بغل وا کن 

گریزونم از این دنیا منو دریاب 

بغل وا کن 

تو چشمه ساری نوری منم مرداب 

بغل وا کن 

حسین آقام 

همه میرم تو میمونی برام 

حسین آقام 

همه میرن تو میمونی براممطالب مرتبط

آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش