تا که زهرا بخرد گریه با شیون را

حاج حسین سازور

بیشتر

تا که زهرا بخرد گریه با شیون را

به حسن گریه کنم تا بپذیرد مرا 
مطالب مرتبط