صفات بهشتی

استاد مهدی توکلی

بیشتر

سه صفتی که اگر خداوند یکی از اون رو به کسی بده بهشت بر او واجب می شود!

استاد مهدی توکلیمطالب مرتبط

اگه کربلا بودی چیکار می کردی؟
اگه کربلا بودی چیکار می کردی؟

پنج شنبه, 13 خرداد 1400

پخش
سید الکریم
سید الکریم

دو شنبه, 26 آبان 1399

پخش
من کنیز فاطمه ام
من کنیز فاطمه ام

سه شنبه, 07 بهمن 1399

پخش
خونه هاتون رو نورانی کنید
خونه هاتون رو نورانی کنید

دو شنبه, 02 تیر 1399

پخش