ای آنکه زیباتر ز پرواز نسیمی

با خاک زیر پای خود هستی صمیمی

مثل حسن تفسیر ذکر یاکریم

محشور در عالم به  شاه عبدالعظیمی

بوی حسن می آید از صحن و سرایت

تعظیم دارد سبزی گلدسته ها

با چشم های خود گره وا می کنی

می آیی در عشق غوغا می کنی تو

با مقدمت این چشمه دریا می کنی

ری را حسینیه زهرا می کنی 

ما تاقیامت خاک بوس این حریمیم

مدیون احساس آقای کریممطالب مرتبط

دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش