تو آسمان شهر ری نور هل اتایی

تو آسمان شهر ری نور هل اتایی

مسافر شهر نبی تور مجتبی ای

راوی قرآن تویی  مظهر ایمان تویی

کوکب شهر ری قبله ی تهران تویی

راوی قرآن تویی  مظهر ایمان تویی

کوکب شهر ری قبله ی تهران تویی

حضرت عبدالعظیم  حضرت عبدالعظیم 

حضرت عبدالعظیم  حضرت عبدالعظیم 

حضرت عبدالعظیم  حضرت عبدالعظیم 

حضرت عبدالعظیم  حضرت عبدالعظیم 

تو آسمان شهر ری نور هل اتایی

تو آسمان شهر ری نور هل اتایی

مسافر شهر نبی تور مجتبی ایمطالب مرتبط

یا حسن مجتبی کشته ی زهر جفا
یا حسن مجتبی کشته ی زهر جفا

سه شنبه, 09 شهریور 1400

پخش
واحد
واحد

شنبه, 05 بهمن 1398

پخش
یا عباس یا سیدی
یا عباس یا سیدی

پنج شنبه, 11 شهریور 1400

پخش