آقام آقا شده خیره به گنبدت آسمون

تویی قبله و دین و ایمانمون

داریم کربلا تو تهرانمون

داریم کربلا تو تهرانمون

آقام آقا می رم با پدر مادرم از قدیم

شب جمعه پابوس عبدالعظیم

خداییش شدیم همه زندگیم

خداییش شدیم همه زندگیم

همه می دونن حیاط صحنین

 چه قدر مثل بین الحرمینه

همه می دونن حیاط صحنین

 چه قدر مثل بین الحرمینه

تموم حرفات بمونه آقا

زیارت نامه ات ذکر حسینه ذکر حسینه 
مطالب مرتبط