ای کربلا نرفته از بند غم رها شو

حمید علیمی

بیشتر

ای کربلا نرفته از بند غم رها شو

ای کربلا نرفته از بند غم رها شو

گر کربلا نرفتی عشق است امام رضا رو

گر کربلا نرفتی عشق است امام رضا رو 

گل و رنگ و بوی خود را زان بی قرین دارد

گل و رنگ و بوی خود را زان بی قرین دارد

شهر رضا صفای شهر مدینه دارد

شهر رضا صفای شهر مدینه دارد

سلطان کریم یا امام ر رضا 

رحمان رحیم یا امام رضا 

سلطان کریم یا امام ر رضا 

رحمان رحیم یا امام رضا 

سلطان کریم یا امام ر رضا 

رحمان رحیم یا امام رضا مطالب مرتبط