گرفتارم امام رضا

امیر برومند

بیشتر

گرفتار مشهد سلام محول احوالم

رزق مشهدمو داده بازم خواهرت

رزق مشهدمو داده بازم خواهرت

از خوشاب این پر در آورده این نوکرت

دور آمدم آقا یک خواهشی دارم ازت

دور آمدم آقا یک خواهشی دارم ازت

کربلا مو بده تو رو به جون مادرت

کربلا مو بده تو رو به جون مادرت

گرفتارم امام رضا
کس و کارم امام رضا

گرفتارم امام رضا
کس و کارم امام رضا

با جون و دل می گم آقا دوست دارم امام رضامطالب مرتبط