ای به شهر ری

 مزارت رشک جنات النعیم

آیت عظمای حق

نجل الحسن عبدالعظیم

آفتاب فاطمه چشم و چراغ اهل بیت

من شه فضل و کرامت صاحب لطف امیر

هم شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف 

هم کریم ابن کریم این کریم این کریم

قبله ی دل کعبه ی اهل ولایی ای عجب

ای گر زند بیت الحرام ات بوسه برخاک حریم

زائر قبر تو یعنی زائر قبر حسین 

خادم کوی تو یعنی خادم حجر و حتیر
مطالب مرتبط